Skip links

Zásady ochrany osobných údajov

Týmto ako dotknutá osoba podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dobrovoľne udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, okres trvalého pobytu ako aj všetkých osobných údajov nachádzajúcich sa v dokumentoch, ktoré budú mnou „nahraté“ v e-Šanóne, obchodnou spoločnosťou BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s., so sídlom Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, IČO: 50 353 497, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III oddiel: Sa, vložka č.: 6408/B na účely správy finančného portfólia dotknutej osoby v súvislosti s finančným sprostredkovaním podľa zákona č.186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (ďalej len „Súhlas“ v príslušnom gramatickom tvare).

Tento súhlas udeľujem po dobu aktívneho konta v aplikácií BSG up. Zároveň beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa alebo zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa. Taktiež beriem na vedomie, že dokumenty nahraté v e-Šanóne môžem kedykoľvek vymazať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním a ani na spracúvanie osobných údajov zo zákonných dôvodov.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 21 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 19 uvedeného zákona, a to aj prostredníctvom poučenia nachádzajúceho nižšie, ku ktorému mi na požiadanie môžu byť poskytnuté bližšie informácie prostredníctvom zaslania elektronickej pošty na adresu info@bsgup.sk

Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a moja spôsobilosť na právne úkony pre poskytnutie tohto súhlasu nie je obmedzená.

POUČENIE

Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby


V zmysle § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“ v príslušnom gramatickom tvare) poskytuje prevádzkovateľ dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú nasledovné informácie:

 1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
  BROKER SERVICE GROUP Slovakia a. s., so sídlom Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, IČO: 50 353 497, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 6408/B; tel.č.: +421 915 605 667 , e-mail: info@bsgup.sk
 2. Účel spracúvania:
  Správa finančného portfólia dotknutej osoby v súvislosti s finančným sprostredkovaním podľa zákona č.186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Príjemcovia, resp. kategórie príjemcov osobných údajov:
  Podriadení finanční agenti Prevádzkovateľa, zamestnanci Prevádzkovateľa
 4. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
 5. Doba uchovávania osobných údajov, resp. kritérium pre jej určenie:
  Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané po dobu aktívneho prístupu (aktívneho konta) dotknutej osoby v aplikácií BSG up.
 6. Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané na právnom základe, ktorým je súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený touto dotknutou osobou prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie.
 7. Prevádzkovateľ zároveň poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie o jej právach:
  1. Právo na opravu: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.
  2. Právo na prístup k údajom: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalšie bližšie informácie o spracúvaní stanovené Zákonom.
  3. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené Zákonom.
  4. Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ v prípadoch stanovených Zákonom obmedzil spracúvanie osobných údajov.
  5. Právo namietať proti spracúvaniu: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, v prípade, že je spracúvanie založené na Zákonom uvedenom základe.
  6. Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to za splnenia Zákonom stanovených podmienok.
  7. Dotknutá osoba je oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby toto odvolanie malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
  8. Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
  9. Právo na náhradu škody, vrátane nemajetkovej ujmy, ktorá jej vznikla v dôsledku porušenia ochrany osobných údajov.
 8. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že prostredníctvom osobných údajov uvedených v súhlase, ktorých spracúvanie je realizované na základe tohto súhlasu, nebude vykonávať automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
 9. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a uplatňujú sa Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google a ich Zmluvné podmienky.

Preskúmať
Ťahať